Walne Zgromadzenie 2022

    Napisany przez prezes 2022-10-20 10:42:53 CEST

Zarząd Automobilklubu Chełmskiego na podstawie § 20 art. 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 5 listopada 2022 roku w restauracji Lwów w Chełmie przy ul. 11 Listopada 2 o godz. 17:30 (pierwszy termin); o godz. 18:00 (drugi termin).

 
 
 
 
 
 
Zarząd Automobilklubu Chełmskiego
na podstawie § 20 art. 3 Statutu 
zwołuje 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
w dniu 5 listopada 2022 roku w restauracji Lwów
w Chełmie przy ul. 11 Listopada 2
o godz. 17:30 (pierwszy termin);
o godz. 18:00 (drugi termin).
 
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Wybór przewodniczącego i jego zastępcy.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji:
   a. Wyborczej
   b. Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Automobilklubu Chełmskiego w latach 2019-2022.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Chełmskiego w latach 2019-2022.
7. Dyskusja.
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
10. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
11. Wybory:
   a. Zarządu
   b. Komisji Rewizyjnej
   c. dwóch delegatów i zastępcę delegata na Okręgowy Zjazd PZM.
12. Przerwa.
13. Sprawozdanie Komisji Wniosków i podjęcie uchwał.
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyników wyborów.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
 
Za Zarząd
Grzegorz Gorczyca
Prezes Automobilklubu Chełmskiego

:: 0

 
 
.